Algemene Verkoopsvoorwaarden Rialto Recruitment nv

Tenzij expliciet anders vermeld in offerte of opdrachtbevestiging zijn op alle aanbiedingen en overeenkomsten voor het leveren van producten of diensten, en het uitvoeren van werkzaamheden door Rialto Recruitment nv deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Rialto Recruitment nv is ingeschreven te RPR Antwerpen.

Aanvaarding van onze voorwaarden
Onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, evenals onze bijzondere voorwaarden, worden geacht door de klant te zijn aanvaard zelfs indien zij in strijd zouden zijn met de eigen algemene of bijzondere voorwaarden. Bijgevolg verbinden deze ons slechts indien wij deze uitdrukkelijk aanvaarden. In geen enkel geval kan onze instemming worden afgeleid van de omstandigheden dat wij de verkoop van diensten zouden hebben aanvaard zonder te protesteren tegen de verwijzingen naar de algemene of bijzondere voorwaarden of andere gelijkaardige van onze koper. De aangestelde, medewerker, contractant van de koper, die ons niet uitdrukkelijk informeert van het tegengestelde, vertegenwoordigt hem en wordt verondersteld te beschikken over de nodige lastgeving om hem te verbinden tegenover ons.

Aanbiedingen en opdrachten
De geldigheidsduur van een aanbieding om werkzaamheden uit te voeren is 30 dagen en geldt uitsluitend voor de omschreven opdracht en voor de rechtspersoon waaraan de aanbieding is gericht.
Een aanbieding kan door een opdrachtgever worden geaccepteerd door het aan Rialto Recruitment nv toezenden van een voor akkoord ondertekende kopie van de aanbieding. Hiermede wordt expliciet de opdracht voor uitvoering van het betreffende voorstel gegeven.

Een opdracht wordt impliciet als verstrekt beschouwd en de bijhorende aanbieding geaccepteerd indien Rialto Recruitment nv op verzoek van de aanvrager van de aanbieding aan de uitvoering van het project is begonnen. Degene die om de uitvoering verzoekt wordt verondersteld de geautoriseerde opdrachtgever te zijn.

Acceptatie van de opdracht van de kant van Rialto Recruitment nv, en hiermee het totstandkomen van de overeenkomst, geschiedt door middel van het eenvoudig starten van de afgesproken opdracht.
In voorkomende gevallen kan worden bepaald dat planning en werkindeling nader tussen partijen worden geregeld.

Alle vragen en mededelingen die de uitvoering van de opdracht wezenlijk kunnen beïnvloeden, worden door beide partijen schriftelijk gedaan, door middel van e-mail, fax, of via reguliere post.

Uitvoering
Rialto Recruitment nv is gehouden de bevestigde opdracht naar beste kunnen uit te (doen) voeren door voldoende deskundige personen en controle uit te oefenen op de resultaten van de werkzaamheden. De voortgang zal regelmatig worden gerapporteerd.

Rialto Recruitment nv en haar medewerkers zijn zelfstandige beroepsbeoefenaars die geen verdere gezagsverhouding hebben tot de opdrachtgever dan noodzakelijk voor het voltooien van de expliciet vermelde opdracht.

Tenzij anders overeengekomen is de opdrachtgever gehouden de medewerkers van Rialto Recruitment nv op vertrouwensbasis alle informatie te verschaffen die zij voor een juiste vervulling van de aan hen opgedragen taak nodig hebben.

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor controle op de juistheid en volledigheid van de door haar aan Rialto Recruitment nv verstrekte informatie, ongeacht het medium of de vorm.

Vertrouwelijkheid
Alle vertrouwelijke informatie ons door de opdrachtgever bezorgd zal door Rialto Recruitment nv en eventueel haar onderaannemers, als zodanig worden behandeld en nooit aan anderen ter inzage worden gegeven. Noch zal deze onverkort worden opgenomen in publicaties of lezingen.
Rialto Recruitment nv heeft het recht de naam van de opdrachtgever te vermelden in haar klantenlijsten, tenzij de opdrachtgever zich daar tegen verzet.

Intellectuele eigendomsrechten
Onder erkenning van de rechten van de opdrachtgever op het intellectueel eigendom en eventueel de plicht tot geheimhouding, worden de door de opdrachtgever in het kader van de opdracht verstrekte informatie en documenten automatisch eigendom van Rialto Recruitment nv. Zij zullen niet voor andere doeleinden dan de betreffende opdracht worden gebruikt en vallen volledig onder de vertrouwelijkheids- en andere relevante clausules in deze Voorwaarden.

De opdrachtgever dient de in zijn bezit gekomen modellen, vragenlijsten en formulieren van Rialto Recruitment nv als vertrouwelijk te behandelen en niet aan anderen ter inzage te geven.
De door Rialto Recruitment nv bij de uitvoering van de opdracht ingebrachte werkwijzen, modellen, schema’s, formulieren, teksten e.d. blijven het intellectueel eigendom van Rialto Recruitment nv. Hierop zijn alle wettelijke bepalingen betreffende intellectueel eigendom, auteursrecht, octrooi- en merkenrecht van toepassing.

Prijzen en btw
Alle prijzen die in aanbiedingen, offertes, opdrachtbevestigingen of andere correspondentie worden genoemd, zijn exclusief het voor dienstverlening geldende Belgische BTW-tarief.
Levering van adviezen of rapporten van collega-adviesbureaus wordt verondersteld een dienst te zijn die in België of Nederland wordt verricht.

Tenzij expliciet anders overeengekomen en bevestigd zijn reis- en verblijfkosten, en internationale telecommunicatiekosten niet in de prijzen inbegrepen.
Eventuele assessmentkosten, kosten voortvloeiend uit het afnemen van psychotechnische proeven of kosten voor het plaatsen van advertenties in diverse media, zijn ook niet in de prijs inbegrepen tenzij deze deel uitmaken van de aanbieding.

Facturering en betaling
Tenzij hier expliciete andere afspraken over gemaakt worden, vindt facturering van opdrachten plaats volgens afgesproken condities, zijnde 35% voorschot bij aanvang van de opdracht, het saldo na uitvoering van de opdracht. De basis waarop het voorschot wordt berekend is afhankelijk van de afgesproken fee met de opdrachtgever. Deze fee maakt deel uit van de aanbieding en is in het geval van werving- & selectie gerelateerd aan een normloon. Bij de eindfacturatie wordt via nacalculatie de juiste fee bepaald.
Bij contractverbreking tijdens de overeengekomen exclusiviteitperiode zal 50% van de nog toe te passen fee in rekening gebracht worden tenzij andere condities werden afgesproken.

De betalingstermijn voor alle facturen is netto 8 dagen na factuurdatum, tenzij in de opdrachtbevestiging anders overeengekomen. Als datum van betaling geldt de dag waarop de bijschrijving op de rekening van Rialto Recruitment nv plaatsvindt. Betalingen dienen te gebeuren in Euro. Alle kosten verbonden aan of voortvloeiend uit het betalen van facturen zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Bij overschrijding van de betalingstermijn is, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist, een vertragingstoeslag verschuldigd op het betreffende factuurbedrag ter grootte van 1% per maand of gedeelte daarvan. Hierboven is bij late betaling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 12% en dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Bij niet-tijdige betaling komen bovendien alle kosten van juridisch advies en incasso (in en buiten rechte) voor rekening van de opdrachtgever.

Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt Rialto Recruitment nv ontslaan van de verplichting om bestaande en nieuwe opdrachten binnen het afgesproken tijdsbestek op te leveren (zonder verlies van rechten). Op geen enkele wijze kan in dit geval late levering tegen Rialto Recruitment nv ingeroepen worden (tenzij een bijkomend akkoord hierover bestaat). Reclamaties om welke reden dan ook moeten ons bereiken binnen de acht dagen na factuurdatum.

Aansprakelijkheid, vrijwaring en annulering van de opdracht
Bij de uitvoering van de opdracht zullen Rialto Recruitment nv en haar eventuele onderaannemers alle wettelijke bepalingen in acht nemen die toepasselijk en relevant zijn. Rialto Recruitment nv vrijwaart de opdrachtgever tegen de mogelijke consequenties van overtreding van deze bepalingen m.b.t. de uitvoering van haar werkzaamheden.

Rialto Recruitment nv en haar eventuele onderaannemers zijn niet bij machte om de opdrachtgever of zijn onderneming te verplichten. Bij alle eventuele onderhandelingen of gesprekken gevoerd door Rialto Recruitment nv in naam van de opdrachtgever zal dit steeds duidelijk gemaakt worden en blijft de uiteindelijke handtekeningbevoegdheid bij de opdrachtgever. Het informeren van handelspartijen van de opdrachtgever over de onbevoegdheid van Rialto Recruitment nv om de opdrachtgever te verplichten is een gemeenschappelijke taak van Rialto Recruitment nv en de opdrachtgever. RIALTO RECRUITMENT NV aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid rond enige uitspraken of handelingen behalve wanneer deze gesteld zijn binnen de statuten van het eigen bedrijf.

Enige door Rialto Recruitment nv of haar eventuele onderaannemers aan de opdrachtgever geleverde adviezen gebeuren op een “best effort” basis. Dit betekent dat de opdrachtgever voor het nemen van finale beslissingen rond deze adviezen zijn eigen inschatting dient te maken. De opdrachtgever draagt hierbij de verantwoordelijkheid voor zijn eigen beslissingen en kan deze niet afwentelen op Rialto Recruitment nv.
De door Rialto Recruitment nv onderaannemers aan de opdrachtgever geleverde adviezen en inlichtingen zijn gebaseerd op de gewone ervaring van deze onderaannemers en worden ter goeder trouw gegeven. Nochtans kunnen veelvuldige bijzondere factoren aan de controle van Rialto Recruitment nv ontsnappen en kunnen ze van dien aard zijn dat ze buiten haar medeweten afbreuk doen aan de kwaliteit van de dienstverlening en/of adviezen. Bijgevolg wijst zij iedere verantwoordelijkheid wegens deze adviezen en inlichtingen af.

Opleveringstermijnen, exclusiviteitstermijnen welke besproken worden in het kader van een opdracht worden slechts als aanduiding gegeven en zijn niet bindend. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding, kan een vertraging in de oplevering in geen enkel geval recht geven op de vernietiging van een opdracht en geen enkele schadeloosstelling kan worden geëist. Het annuleren van de opdracht tijdens de uitvoering van een project is uitdrukkelijk onderworpen aan de condities zoals vermeld in onze offerte, en wordt enkel aanvaard mits aangetekend schrijven en met inachtname van de verbrekingscondities tenzij hierover tussen RIALTO RECRUITMENT NV en de opdrachtgever een consencus werd bereikt.

Varia
Rialto Recruitment nv en haar onderaannemers vervullen hun opdracht in volledige onafhankelijkheid, en preciseren zelf in welke omstandigheden en onder welke voorwaarden inzake werktijden, wijze van uitvoering en middelen zij de hun opgelegde taken zullen vervullen.
De door Rialto Recruitment nv aangegane contracten zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. Elk geschil zal beslecht worden door de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen.
Alle officiële correspondentie met Rialto Recruitment nv dient geadresseerd te zijn aan haar maatschappelijke zetel: Stationsstraat, 120 B-2800 Mechelen.